.RU

Доклад за дейността на софийски районен съд


ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ПРЕЗ 2010 Г.


За Софийския районен съд изминалата 2010 г. беше поредната динамична и тежка година, която беше белязана от продължаващото устойчиво увеличаване броя на новопостъпващите дела, при което през годината материалните и битови условия на работа останаха непроменени, а незначителното актуализиране на броя на съдебните състави и на щатното разписание за съдебни служители не беше в състояние да компенсира ръста на постъпленията. По-долу следва изложение относно предприетите пред годината мерки, насочени към общото организационно и административно укрепване на съда, както и конкретен отчет за работата на всяко от четирите отделения- наказателно, първо, второ и трето гражданско отделение.

Към 31.12.2010 г. в СРС са работили по щат 138 съдии / с двама повече спрямо 2009 г./, 34 държавни съдебни изпълнители /при 4 свободни щатни бройки/, 19 съдии по вписванията и 460 съдебни служители. Същевременно броят на съдебните състави към 30.12.2010 г. е бил 118. Структурата на съда е била непроменена спрямо предходните години- съдиите са били разпределени в едно наказателно и четири граждански отделения. През 2010 г. съдът получи 15 нови щатни бройки за съдебни служители, както следва: 2 за призовкари, 6 за деловодители и 7 за компютърни оператори с деловодни функции и съдебни секретари. Макар и през 2010 г. да не беше проведен конкурс за попълване на свободните щатни бройки на съдии, беше постигнато известно, макар и крайно незначително увеличаване броя на съдебните състави: в наказателно отделение- 3 нови състава, в първо гражданско отделение- 1, в трето гражданско отделение- 1, а от 01.03.2011 г. предстои откриване на нов състав /№ 119/ и във второ гражданско отделение. Това следва да бъде отчетено като известно постижение, като се има предвид, че през годината 17 съдии от СРС са били командировани в СГС, 1 – като постоянен преподавател в НИП, 8 съдии са били в отпуск по майчинство и 3 са били в дългосрочен неплатен отпуск. Същевременно броят на командированите в СРС районни съдии от други съдилища е 17. Независимо от изключителните затруднения, които стояха пред административното ръководство във връзка с кадровата обезпеченост на съда, през 2010 г. нямаше продължително вакантни съдебни състави, а заместването беше рядкост и по изключение.

През 2010 год. са постъпили и са образувани общо 22 181 нови наказателни дела (спрямо 19 999 бр. за 2009 г.) или с 2182 повече в сравнение с предходната 2009 г. /през която пък новопостъпилите наказателни дела са били с 1 181 дела повече спрямо 2008 г./. Това означава, че през 2010 г. един наказателен съдия е получил средно по 482 бр. нови дела /при 465 за 2009 г./. В трите граждански отделения през годината са постъпили общо 80 246 нови дела /при 73 732 за 2009 г. или с 6 514 повече/, разпределени, както следва: първо гражданско отделение- 32 328 дела, второ гражданско отделение- 31 782 дела и трето гражданско отделение- 16 136 дела. Това означава, че през годината един граждански съдия е получил средно по 1 146 нови дела /при 1 068 за 2009 г./.

След промените в Закона за електронните съобщения /обн.ДВ, бр.17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г./ Софийският районен съд беше сезиран с 5 121 бр. искания по чл.250а, ал.1 ЗЕС, от които по 1 114 са били постановени откази. Огромният брой искания, с които беше сезиран СРС, се обяснява с обстоятелството, че на практика почти всички държавни органи, които разполагат с възможността да отправят такива искания, са със седалище в гр.София. Произнасянето по тези искания беше осъществявано от председателя на съда и от съдиите Анелия Щерева, Таня Маринова и Петко Петков. За осигуряване приложението на закона беше създадена специална организация в Регистратурата за класифицирана информация, която беше оценена положително при извършената проверка от Парламентарната подкомисия за контрол на специалните разузнавателни средства и електронните съобщения.

През 2010 г. съдиите по вписванията при СРС са извършили общо 63 674 вписвания и са издали 58 771 удостоверения.

Държавните съдебни изпълнители при СРС са получили общо 2 651 нови изпълнителни дела и са събрали 6 198 896 лв.

Специално следва да бъде отбелязана дейността по връчване на призовки и съдебни книжа, тъй като осъществяващото я звено получи допълнително натоварване, съответно на увеличения брой новопостъпващи дела, а освен това през 2010 г. от СГС бяха прехвърлени на СРС призовките и съобщенията, изпращани за връчване в гр.София от районните съдилища от цялата страна /с изключение на тези от Софийския апелативен район/. Като резултат, общият брой на получените за връчване призовки и съобщения през годината е бил 485 857, разпределени между 75 призовкари. На предприетите организационни мерки за подобряване дейността по призоваването ще бъде отделено нарочно внимание по-долу.

При изключителната си натовареност и липса на адекватни материални условия на работа съдиите от СРС са работили като цяло качествено, в разумни срокове и при показатели, сочещи повишаване на ефективността спрямо предходните години независимо от увеличения брой дела. Анализът на работата на отделните отделения разкрива повишаване на броя както на разгледаните, така и на приключените дела, намаляване броя на върнатите на СРП за доразследване дела, висок процент на потвърдените съдебни актове. Положителна е и тенденцията за уеднаквяване на съдебната практика в резултат на провеждани в рамките на отделенията обсъждания.

^ Предприети мерки за подобряване функционирането на съда:


1. Във връзка с решаване на сградния проблем на съда. С решение на МС на РБ от м.юни 2010 г. за нуждите на СРС беше предоставена /с изключение на малка обособена част/ сградата на бул.”Цар Борис ІІІ” № 54, при което СРС и СРП запазиха настоящата си сграда на бул.”Драган Цанков” № 6. По искане на ВСС с решение от м.декември 2010 г. МС предостави целева бюджетна субсидия за извършване на необходимите ремонтни работи в сградата на ГУСВ в размер на 6 918 356 лв., които следва да бъдат усвоени през 2011 г. и 2012 г. След провеждането на обществената поръчка от Министерство на правосъдието предстои в ремонтираната сграда да бъдат преместени всички граждански отделения на съда, както и държавните съдебни изпълнители, които по този начин да получат значително по-добри условия на работа. Планирано е тогава и увеличаване на съдебните състави с 30 бр.

В края на 2010 г. беше закупена и значително количество нова техника, която вече е в процес на разпределение- 90 бр. компютри, 25 бр. монитори, 10 бр. сканиращи устройства, 10 бр. лазерни факс апарати. От ВКС бяха предоставени на СРС 18 бр. монитори.

^ 2. Организационни мерки

- през м.февруари 2010 г. беше разкрито нарочно Заповедно деловодство в трите граждански отделения, а през м.октомври 2010 г. беше създадено и второ такова в трето гражданско отделение за делата, образувани по заявления на “С.Г.Груп” ООД. Така, в рамките на наличната база, бяха създадени възможните оптимални условия за съхраняване и обработка на делата. Същевременно Служба “Съдимост” беше преместено в сградата на бул.”Патриарх Евтимий” № 2, което подобри значително обслужването на гражданите чрез разделяне на човешкия поток, който посещава сградата на бул.”Драган Цанков” № 6. За последното допринесе и обстоятелството, че по искане на ръководството на СРС обслужващата съда банка откри допълнителни каси, като общият им брой вече е 3.

- В изпълнение на чл.107 ПАРОАВАС бяха проведени 2 годишни инвентаризации за наличността на делата в служба “Деловодство”.

- Бяха изработени и утвърдени единни Правила за подреждане на делата в деловодствата и Правила за реда, по който се извършват справки се получават преписи от делата в служба “Деловодство” и служба “Архив”.

- Бяха проведени 2 конкурса за назначаване на деловодители, секретари, компютърни оператори с деловодни функции и призовкари.

- Проведени бяха изнесени обучения за всички звена от специализираната администрация- деловодители, секретари /в базата на Прокуратурата в к.”Цигов чарк”/ и призовкари /в базата на ДКСИ в Банкя/. Отделно от това, през м.септември съвместно с Националния институт на правосъдието беше проведено специализирано обучение за новоназначени служители.

- В края на годината започна подготовка за въвеждане на СУСД в наказателно отделение.

- Финализира работата по изработване на нов интернет-сайт на СРС и изграждане на информационен център, които ще осигурят възможност за дистанционно извършване на справки относно статута и движението на делата.

- Бяха създадени 3 помощни звена, в които се включиха колеги-съдии на доброволен принцип /комисии по организационни въпроси, информационни технологии и професионална квалификация/, които се оказаха изключително ефективни и мотивирани в процеса на вземане на решения по различни административни въпроси и тяхното изпълнение.

- С университета по библиотекознание и информационни технологии беше подписан меморандум за сътрудничество в областта на практическото обучение. В изпълнение на този меморандум, 32 студенти от УНИБИТ започнаха приктически стаж в различните звена на специализираната администрация, при който подпомагат служителите при изпълнение на функциите им. Идеята претърпя значително развитие и през следващата учебна година в УНИБИТ се разкрива бакалавърска програма по новата специалност “Информационни технологии в съдебната администрация” с 45 места, като бъдещите студенти ще стажуват задължително в СРС и ще бъдат в помощ на нашите служители, вкл. с възможност тези от тях, които следват задочно, да бъдат назначавани като съдебни служители. По този начин съдът получава ценна практическа помощ /което е особено важно в периода на съдебната ваканция/ и най-вече- бъдещите съдебни служители ще получават така важното за тях специализирано обучение. Ръководството на СРС е поело ангажимент да окаже съдействие за изработване на учебните програми, както и да осигури лектори- съдии и съдебни служители.

^ 3. Мерки за подобряване на дейността по връчване на призовки и съдебни книжа

- Бяха утвърдени нарочни правила за връчване на призовки и съобщения по наказателни дела, като тяхното приложение беше проведен нарочен инструктаж на служителите от Служба ”Връчване на призовки и съдебни книжа” /през 2009 г бяха утвърдени правила за връчване на призовки по граждански дела/. С тези правила в джобен формат разполагат всички призовкари, които по този начин имат възможност да ги ползват в ежедневната си работа при връчване на призовки и съдебни книжа.

- От 01.07.2010 г. всички призовки и съобщения до поделенията и служителите на МВР се изпращат по факса.

- С някои от големите заявители, които сезират СРС със заявления по чл.410 и чл.417 ГПК /Ти Би Ай Кредит, Алфа банк, ОББ, Париба- София, Париба- Пловдив/ беше постигнато съгласие за изпращане на призовките по електронна поща. С тези заявители е създадена и нарочна организация за подаване на заявленията на електронен носител, уведомяване по електронна поща за № на образуваното дело и съдебен състав, както и за изпращане от тях на списък на делата, по които желаят да направят справки в определено време. По същия начин се организира на място и уведомяването за издадените заповеди за изпълнение и се получават изготвените изпълнителни листове. Непосредствено предстоящо е създаване на организация за изпращане на електронни съобщения и до Агенцията за социално подпомагане и нейните поделения, за което вече е депозирано съгласие от страна на Агенцията.

- Софийският районен съд е първият в страната, който създаде нарочна организация за прилагане на Наредба № 14/18.11.2009 г. за реда и начина на достъп на органите на съдебната власт до НБД “Население”. За 2010 г. броят на извършените служебни справки е 29 253. Такива справки се извършват при всяка върната в цялост призовка, без да е нужно делото да се докладва на съдията, като при установяване на друг адрес същият директно се нанася върху призовката, която се изпраща за връчване. По аналогичен начин се процедира, когато призовката е върната поради непълнота на адреса- нарочен служител извършва справка в bg.maps, адресът се допълва и призовката се изпраща за връчване.

- От м.септември 2010 г. всички призовкари попълват описи за връчените и невръчените от тях призовки за всеки работен ден, което подобри отчетността в службата.

- Считано от 01.12.2010 г. беше създадена административна служба “Куриерска служба и спешни призовки”, на която се възложи връчването на призовки и съобщения на големите адресати, чието призоваване по правило е безпроблемно /държавни учреждения, Столична община и поделенията й, банки, застрахователи и др./, както и спешни призовки и съобщения /по дела за изпълнение на международни поръчки, бързи производства по граждански дела, наказателни дела с мярка за неотклонение “задържане под стража”, делата по Закона за здравето/.

- От началото на 2011 г. беше създадена и нова организация за призоваване на вещите лица- от нарочен служител по телефона, като информацията се изпраща и чрез sms.

- Предстои сезиране на ВСС с искане за увеличаване щатната численост на призовкарите с още 15 щатни бройки, тъй като наличният щат е крайно недостатъчен предвид значително увеличения обем на работа.

^ 4. Мерки за повишаване квалификацията на съдиите

- през 2010 г. бяха проведени 2 семинара /за граждански и наказателни съдии/ в базата на ВКС в с.Лозенец.

- Продължи попълването на библиотеката на съда, която вече включва 377 заглавия.

^ 5. Инициативи на СРС в областта на законодателството

През 2010 г. по инициатива на СРС бяха приети голяма част от промените, залегнали в ЗИД на ГПК /обн.ДВ, бр.100 от 21.12.2010 г./.

^ 6. Мерки за подобряване на дисциплината

През годината периодично бяха извършвани проверки за неизготвени съдебни актове и ненасрочени дела, като в резултат на тях бяха определяни срокове и съответните забавени процесуални действия биваха извършвани. В редките случаи, при които тези мерки не даваха резултат, се инициираха дисциплинарни производства или се обръщаше внимание по реда на чл.327 ЗСВ. Такива мерки бяха предприети и за изпълнение разпоредбата на чл.64 ЗСВ относно публикуването на съдебните актове.

^ Дейност на наказателното отделение за 2010 година


През 2010 г. съставите в НО на СРС се увеличиха постепенно от 43 на 46 наказателни състава в края на отчетния период.

Независимо от това обаче и поради кадрови проблеми, свързани с отсъствието на част от съдиите от НО по здравословни и други причини, през голяма част от времето не всички състави функционираха изцяло поради липсата на съдии- титуляри на съответните състави. Това наложи на част от съставите да не бъдат разпределяни нови дела в различни периоди от време, през които е липсвал титуляр на състава. По тази причина увеличаването на броя на съдебните състави в отделението не е имало за резултат реално намаляване на натовареността на съдиите.

От друга страна, и броят на постъпилите през 2010 г. дела в сравнение с преходните години отново се е увеличил.

^ I/ Към 01.01.2010 год. в СРС е имало образувани и несвършени наказателни дела общо от всякакъв вид 7204 бр. (за 2009 г. те са били 7108 бр.)

През 2010 год. са постъпили и са образувани общо 22 181 нови дела (за 2009 г. цифрата е била 19 999 бр.) дела, като общият брой на делата, които са подлежали на разглеждане в СРС, НО през 2010 г. е бил 29 385 бр. (докато за 2009 г. броят на подлежащите на разглеждане дела е бил 27 107 бр.).

Това сочи, че броят на новопостъпилите дела в НО е с 2182 повече в сравнение с предходната 2009 г., а броят на разгледаните дела е с 2278 повече в сравнение с тези през 2009 г.

^ По отделни видове дела цифрите сочат следното:

1/- несвършени от предходен период НОХД – 3804 бр. (за 2009 г.- 3697 бр.);

- постъпили общо НОХД – 7728 бр.- (за 2009 г.- 7197 бр.)- т.е. с 531 повече НОХД са постъпили в сравнение с предходната година

-за 2010 г. подлежащите на разглеждане НОХД общо са били– 11532 бр. (сравнение с 2009 г., когато техният брой е бил 10894 бр.)- т.е.

2/- несвършени от предходен период НЧХД – 320 бр. (за 2009 г.- 323 бр.);

-през 2010 год. са образувани нови още НЧХД – 427 бр.- с 100 повече сравнение с 2009 г. ,когато новопостъпилите НЧХД дела са били 327 бр.);

Това увеличение се дължи в голяма степен на факта, че след измененията на НПК се даде възможност и на съдията- докладчик да обездвижва тъжбата и да прекратява наказателното производство, образувано по нередовна тъжба. В съответствие с това изменение на НПК и предвид заповед на председателя на СРС, както и с оглед на извършена проверка от Инспектората към ВСС, при която се дадоха указания тъжбите да не бъдат обездвижвани от председателя на съда, а от съответния съдия- докладчик, вече всички постъпили в СРС тъжби се образуват като НЧХД и преценката за това дали са налице или не предпоставките на закона за водене на такова производство, остана на конкретния съдия- докладчик. При това положение тъжбите, които постъпват в СРС, не остават само на ниво преписка, по която да се произнася председателя на съда било като образува дело въз основа на тъжбата, било като откаже да образува такова дело, а по всяка една се образува самостоятелно дело и това без съмнение се отрази и на броя на НЧХД, които бяха образувани в съда през 2010 г. Това е без съмнение и по- коректно от гледна точка на отчитане на статистиката на новообразуваните дела, т.к. по тези преписки усилията, които се полагат от страна на съдията за големи, а до този момент голяма част от постъпилите тъжби изобщо не се образуваха като дела и не се отчиташе положения труд на ниво председател, съответно заместник председател на съда, които постановяваха отказите по тези дела.

-през 2010 год. подлежащите на разглеждане НЧХД са били общо– 747 бр. (а за 2009 г. техният брой е бил 650 бр.);

^ 3/- несвършени от предходен период НАХД– 2264 бр. (за 2009 г. техният брой е бил 2360 бр.);

- през 2010 год. са образувани още нови НАХД– 7051 (докато за 2009 г. новопостъпилите НАХД е бил 6069 бр.)- с други думи с 982 бр. повече новопостъпили НАХД, което е доста голяма разлика в сравнение с предходната година.

-през 2010 год. на разглеждане общо са подлежали НАХД– 9315 (за разлика от 2009 г., когато техният брой е бил 8429 бр.)

4/- несвършени от предходен период дела по реда на чл.78а от НК – 473 бр. (почти същият е бил броят на несвършените такива дела през 2009 г.- 472 бр.);

-през 2010 год. са образувани нови дела по реда на чл.78а от НК– ^ 1247 (за разлика от 2009 г. , когато са били образувани нови 1145 бр.)- т.е. с 102 бр. повече;

- през 2010 год. на разглеждане общо са подлежали дела по чл.78а от НК – 1720 бр. (за разлика от 2009 г., когато техният брой е бил 1617 бр.);

^ 5/ - несвършени от предходен период НЧД –343 бр. (за 2009 г. техният брой е бил 256 бр.);

-през 20109 год. са образувани нови още НЧД – 5728 бр. (докато през 2009 г. новообразуваните такива дела са били ^ 5261 бр.)- т.е. с 467 бр. повече в сравнение с предходния период;

-през 2010 год. на разглеждане са подлежали общо НЧД – 6071 бр. (за разлика от 2009 г. когато техният брой е бил 5517 бр.)- т.е. с 554 бр. повече.

Това, което прави впечатление е, че независимо, че спрямо 2009 г. броят на съдиите, разглеждащи дела в НО е останал се е увеличил само с 3-ма, броят на постъпилите дела за 2010 г. в сравнение с тези през 2009 г. се е увеличил несъизмеримо повече- общо с 2182 бр., като е налице увеличение по всички индекси и показатели без изключение, а това без съмнение се е отразило и на броя на разгледаните дела, който също се е увеличил в сравнение са 2009 г. с 2278 бр.

Всичко това сочи, че като процентно съотношение и брой постъпили дела през 2010 г. в сравнение с 2009 г. се е увеличила натовареността на съдиите по брой нови /т.е. постъпили дела/- ако през 2009 г. натовареността е била 38,76 %- т.е. по 465 бр. нови дела, разпределени на 43-ма съдии, през 2010 г. натовареността по брой нови дела разпределени на 46 съдии е вече 40,18 %- т.е. по 482 бр. нови дела на съдия- с други думи увеличението е със 17 дела на съдия (с 1,42 %), но отново следва да се има предвид, че в случая е увеличен и броя на съдиите, така че реално увеличението в сравнение с предходната година е по- голямо.

Изводите, направени в отчета за предходната година досежно сложността и характера на новопостъпващите дела, съответно досежно ликвидността на делата, важат изцяло и по отношение на настоящия отчетен период, поради което не следва да бъдат повтаряни отново.

^ II/ През отчетната 2010 год. с акт по същество /присъда, решение, определение или споразумение/ са решени общо 16 703 бр. (докато за 2009 г. тази цифра е била 16 415 бр. дела от различни видове)- т.е. с 288 бр. повече сравнение с предходния период;

Общият брой на прекратените дела от всички видове за 2010 г. е бил ^ 3222 бр., (докато за 2009 г.- 3480 бр.)- т.е. броят на прекратените дела е намалял в сравнение с предходния отчетен период с 258 бр. Запазва се тенденцията от предходната година, от която е видно, че броят на решените дела с акт по същество е по- голям, за сметка на броя на прекратените дела, чийто брой сравнение с тези през предходните две отчетни години също е по- малък. Както бе посочено и в миналогодишния отчет, това без съмнение е положително, доколкото целта на всеки един съдебен процес е да бъде постановен акт по съществото на спора, с оглед неговото решаване.

Това, което прави впечатление е, че в сравнение с предходната отчетна година броят на приключените дела за 2010 г. сравнение с тези за 2009 г. е по- голям- през 2010 г. са приключени- решени с акт по същество или прекратени общо 19925 бр. дела, докато през 2009 г.- 19906 бр. дела- т.е. броят на приключените дела е с 19 повече- увеличението е незначително, но е една добра тенденция.

Фактът, че през 2010 г. броят на приключилите с акт по същество дела е по- голям в сравнение с тези през 2009 г. сочи, че въпреки по- голямата натовареност на съдиите от НО от гледна точка на брой постъпили дела за 2010 г. сравнение с 2009 г. те са успели да решат много повече дела с акт по същество сравнение, като решените през 2010 г. дела с акт по същество са с 288 бр. дела повече в сравнение с 2009 г. Тук трябва да се отбележи, че това не важи досежно всички видове дела за разлика от 2009 г., когато увеличението бе за всички видове дела. През 2010 г. има увеличение на решените с акт по същество дела от всички видове с изключение на НОХД, на НАХД и на делата решени със споразумение от досъдебното производство.

Статистиката по видове на решените дела с акт по същество общо за всички съдии от НО при СРС е както следва:

- НОХД – 5641 бр. (за 2009 г.- 5 777 бр.), от които

- решените с присъда или решение- 2045 бр. (за 2009 г.- 2395 бр.);

- решените със споразумение в съдебна фаза 2397 бр. (за 2009 г.- 1982 бр.)- т.е. увеличението е значително- с 415 бр. повече сключени споразумения в съдебна фаза

- решени със споразумение от досъдебна фаза 1199 бр. (за 2009 г.- 1400 бр.)- т.е. има значително намаляване на броя на сключените споразумения на досъдебна фаза- с 201 бр. по- малко;

- общо приключили със споразумение 3596 бр. (за 2009 г.- 3382 бр.)- в този смисъл броят като цяло на решените със споразумения НОХД в сравнение с 2009 г. се е увеличил с 214 бр.

-НЧХД – 161 бр.- (за 2009 г.- 144 бр.), от които 155 бр. с акт по същество (за 2009 г.- 134 бр.) и 6 бр. със спогодби (за 2009 г.- 10 бр. спогодби)- следователно за 2010 г. са решени с акт по същество 17 бр. дела сравнение с 2009 г.

- НАХД – 4876 бр. (за 2009 г.- 4882 бр.)- следователно с 6 бр. по- малко сравнение с 2009 г.;

- по чл.78а от НК – 969 бр. (за 2009 г.- 896 бр.)- следователно с 73 бр. повече;

- НЧД –5056 бр. (за 2009 г.- 4716 бр.)- следователно с 340 бр. повече.

Средната натовареност на един съдия от НО при СРС досежно приключените от същия дела през отчетната 2010 г.- било като е решил делото с акт по същество, било като е прекратил делото, е 36,10 %- т.е. средно приключени от един съдия 433 дела за годината. Налице е разлика спрямо 2009 г., когато средната натовареност на съдия от НО по брой приключени дела е била 38,56 %- т.е. средно приключени 464 бр. дела, а за 2008 г.- 38,69 %).

Това, което прави впечатление е запазващата се тенденция и от предходния отчетен период към намаляване на средната натовареност на един съдия по броя на приключените от него дела за съответната година. Това е нормално и логично, като се съпостави с увеличения брой и оттук със средната натовареност на един съдия по броя на постъпилите за разглеждане дела в сравнение с предходните отчетни години, а оттук и увеличение на броя на подлежащите на разглеждане от един съдия дела.

Запазва се и още една тенденция, а именно увеличаване броя на делата, приключили със споразумения като цяло, независимо, че броят на тези, постигнати на досъдебна фаза е по- малък в сравнение с предходната отчетна година. Причините за последното следва да се търсят извън съда- а именно в страните, доколкото те са изцяло определящи за това дали ще се постигне споразумение или не на досъдебна фаза.

За предимствата на приключване на делата със споразумение са излагани многократно подробни доводи, включително и в предходния отчетен доклад, поради което е безпредметно отново да се обсъжда този въпрос.

^ III/ Друг важен въпрос е този за броя на прекратените дела за изминалата отчетна година.

Така за 2010 г. общият брой на прекратените дела е 3222 бр. (за 2009 г.- 3480 бр.)- т.е. с 258 бр. по- малко сравнение с 2009 г.

Броят на прекратените дела по отделни видове (както в открито, така и в закрито заседание, като става въпрос за прекратено както наказателното така и съдебното производство) е както следва:

- НОХД – 1103 бр. (за 2009 г.- 1311 бр.)- с 208 бр. по- малко сравнение с 2009 г.;

- НЧХД – 174 (за 2009 г.- 186 бр.) – с 12 бр. по- малко сравнение с 2009 г.;

- НАХД – 1154 (за 2009 г.- 1280 бр.)- с 126 по- малко сравнение с 2009 г.;

- НЧД – 616 (за 2009 г.- 453 бр.)- с 163 бр. повече сравнение с 2009 г.;

- по чл.78А от НК- 175 (за 2009 г.- 250 бр.)- 75 бр. по- малко.

Тенденцията е за намаляване броя на прекратените дела като цяло, както и по отделни видове в сравнение с предходната отчетна година. Изключение правят само НЧД- та. Тази тенденция за намаляване броя на прекратените дела е от няколко отчетни периода и тя се запазва, като и досежно този показател намирам, че причините са сходни на тези за предходния отчетен период.

IV/Натовареността на съдиите от СРС, НО общо по брой на разглежданите дела за 2010 г. е 639 бр. дела или 53,23 % (за 2009 г. е 630 бр. или 52,53 %. Става въпрос за делата, които средно един съдия от СРС, НО е разгледал през 2010 г.

В този смисъл разлика с предходния отчетен период почти няма или тя е много малка със слабо повишение на натовареността за отчетната 2010 г. с 0,70 % или с 9 бр. повече дела на един съдия, но отново следва да се подчертае, че през 2010 г. броят на съдиите в НО е бил по- голям, поради което и реалното увеличение е по- голямо.

Най- общо броят на НОХД, чието разглеждане е приключило в рамките на до 3 месеца 2010 г.- е 2685 бр. (докато за 2009 г. е 2735 гр.)- т.е. тенденцията от предходната отчетна година за намаляване на броят на делата, които са били приключени в рамките на до 3 месеца, се запазва. С други думи увеличава се продължителността на разглеждане на делата и това е нормално, като се има предвид, че не са се променили нито условията на работа, нито правилата, по които става разглеждането на тези дела в сравнение с предходните два отчетни периода.

^ V/ Статистиката на обжалваните и протестирани съдебни актове за 2010 г. сочи следното:

- НОХД – 1165 бр. (за 2009 г.- техният брой е бил 1394 бр.);

- НЧХД – 149 бр. (за 2009 г.- 179 бр.);

- По чл.78а от НК – 127 бр. (за 2009 г.- 149 бр.);

- НЧД сред които- давност и амнистия- 0 бр., реабилитации- 3 бр., кумулации- 25 бр.; принудителни медицински мерки- 9 бр.; НЧД от досъдебното производство- 760 бр.

Статистика на потвърдените, отменените и изменени съдебни актове- решения и определения от въззивната и касационната инстанция сочи следното:

-^ 954 бр. (за 2009 г.- 272 бр.) отменени общо съдебни актове;

- 404 бр. (за 2009 г.- 54 бр.) изменени общо съдебни актове и

- 2749 бр. (за 2009 г.- 1104 бр.) потвърдени общо съдебни актове.

Голям е броят на проверените от горната инстанция съдебни актове- общо 4107 бр. съдебни актове- решения, присъди, определения и разпореждания са били предмет на инстанционен контрол за отчетната 2010 г. Прави впечатление, че по- голямата част от тези актове, които са били проверени, са потвърдени от горната инстанция, което е показател за качеството на постановените съдебни актове от районните съдии.

^ VI/ Запазва се тенденцията от предходната година броят на осъдените през 2010 г. лица, спрямо оправданите такива за същия период на 2010 г. да е значително по- голям. През 2010 г. са осъдени общо с присъди и със споразумения 9420 бр., от които 5542 лица с присъди и 3878 бр. лица по силата на влезли в сила споразумения, а оправданите са 718 лица (за 2009 г.- 890 бр.) В случая това са цифри, сочещи броя на лицата, които са осъдени и оправдани, а не на делата, по които са постановени осъдителни и оправдателни присъди. Тези показатели не са равнозначни, доколкото много често по делата има повече от един подсъдим.

Запазва се и другата тенденция- за значителен брой на осъдените непълнолетни лица- общо 234 бр. (за 2009 г.- 272 бр.). Макар и в сравнение с предходната година броят на осъдените непълнолетни лица да е намалял, той продължава да е сравнително висок. Наблюдават се същите тенденции и за видовете престъпления, извършвани от непълнолетни лица, както и за предходната отчетна година, а именно най- голям е броя на извършваните престъпления против собствеността от непълнолетните лица- 195 са непълнолетните, осъдени за такива престъпления, както и тези, свързани с притежаването на наркотици и наркотични вещества- 8 са непълнолетните лица извършени за такива по вид престъпления, хулиганства- 25 осъдени непълнолетни и престъпления по чл.346 от НК- 14 осъдени непълнолетни лица за този вид престъпления.

Запазва се и другата тенденция, а именно че най- често налаганото наказание е "лишаване от свобода"- за 2009 г. наложените наказания "лишаване от свобода" до 3 години общо са 2391 бр. за 2010 г.- 2683 бр., от които 1641 бр. са условните присъди за 2009 г.- 1458 бр.). Наложените наказания "лишаване от свобода" над 3 години, които задължително се изтърпяват ефективно са 54 бр. (за 2009 г.- 45 бр.), а тези, които са до 3 години, но е постановено тяхното ефективно изтърпяване са 1042 бр. (за 2009 г.- 933 бр.).

Така наложените общо наказания "лишаване от свобода", чието изпълнение не е отложено, а е постановено ефективното му изтърпяване възлизат общо на 1096 бр., за разлика от 2009 г., когато наложените ефективно наказания "лишаване от свобода" са били 978 бр.- т.е. налице е тенденция за увеличаване броя на постановените ефективни осъдителни присъди, с които е постановено лицето да изтърпи ефективно наказание "лишаване от свобода".

Запазва се и друга тенденция от предходната година- второто най- често налагано по вид наказание да е „Пробация”. През 2009 г. са били наложени общо 2204 бр. наказания пробации, докато през отчетната 2010 г.- 2122 бр. наказания пробация. С други думи, налице е намаляване на случаите, при които е било наложено наказание пробация в сравнение с 2009 г.

Голям е и броят на лицата, които са осъдени по НЧХД- 62 на брой, както и на тези, които са били освободени от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК- общо 790 на брой. Прави впечатление обаче, че броят на оправданите лица по НЧХД е по- голям в сравнение с броя на осъдените по такива дела. Оправданите лица по НЧХД е 107, докато осъдените са само 62 на брой. Това показва, че все още твърде често се завеждат неоснователно НЧХД и е крайно време да се преосмисли законодателната уредба във връзка с тези дела и най- вече въпросите досежно това кое деяние следва да бъде престъпление и кое не.

^ VII/ Активна е за поредна година и дейността на Служба съдимост към СРС, като за 2010 г. са били издадени общо 127 295 свидетелства за съдимост, 29 494 справки за съдимост и са въведени 6 860 новопостъпили бюлетини за съдимост.


^ Дейност на Първо гражданско отделение за 2010 г.


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През 2010 год. І-во ГО при СРС осъществяваше своята дейност при налични 28 съдебни състава, като през м.декември 2011 год. беше разкрит нов съдебен състав /118/. Не е имало вакантни състави в отделението за период, по-дълъг от 1 месец.

През 2010 год. се провеждаха събрания на съдиите от отделението за анализиране на проблеми, свързани с прилагането на ГПК, за обсъждане на текущи въпроси във връзка с работата, за изготвяне на становища за изменения и допълнения на нормативни актове, с оглед отстраняване на несъответствия, празноти и еднакво прилагане на закона.

Продължи и дейността по обучение и повишаване на квалификацията на съдиите. Почти всички съдии са участвали в семинари на различна тематика във връзка с тяхната пряка правораздавателна дейност.


ІІ.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

През 2010 год. беше запазена организацията за разпределение на делата – равномерно по вид, брой и сложност и при спазване на принципа на случайния подбор. При разпределянето на делата продължава да се използва програмата LawChoice3, разработена от администрацията на ВСС.

В началото на годината беше извършено нулиране на броя на разпределените дела за минал период за І-во ГО при СРС в горепосочената софтуерна програма.

Поради промените в персоналния състав на съдиите в отделението /заемането на вакантните състави или овакантяването им, откриване на нов съдебен състав/, както и поради отсъствия на съдии поради болест, бременност, продължителен платен отпуск и др. фактори, обусловили зануляване или намаляване на процента на натовареност на съответния състав, бе въведен нов принцип за постигане на равномерно натоварване на съдиите – залагане в софтуерната програма на съответния съдебен състав на брой дела, представляващ средноаритметично число на разпределените през годината до момента дела на съставите от отделението, натоварени на 100 % /Заповед №АС-222 от 07.10.2010 год. на Председателя на СРС/.

Временно бе спирано разпределението на дела или съответния отсъстващ съдия бе изключен от избор в програмата, за да бъде осигурено своевременно произнасяне по искания за допускане на обезпечение на предявени искове, за обезпечаване на доказателства и насрочване на дела, образувани по реда на глава ХХV от ГПК - ”Бързо производство”. Опцията „отказ от избор” се прилагаше и през периода на съдебната ваканция, поради необходимостта да бъде обезпечено незабавното осъществяване на съдопроизводствени действия по делата, посочени в нормата на чл.329, ал.3 от ЗСВ. За тази цел беше изготвен и график за дежурства.


ІІІ. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2010 Г.

^ 1. ИСКОВИ И ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА. БЪРЗИ ПРОИЗВОДСТВА.

През 2010 год. продължи значителното увеличаване на броя на постъпилите нови дела, които се разглеждат от съдебните състави на І-во ГО при СРС. За сравнение, по статистически данни през 2009 год. за разглеждане в отделението са образувани общо 29 339 граждански дела, а през 2010 год. са били образувани 32 328 граждански дела.

Въпреки увеличеното постъпление на нови дела, се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на броя на решените дела – в края на 2009 год. са били отчетени 27 434 приключени граждански дела /в които се включват и такива, останали несвършени от предходния отчетен период/, а през 2010 год. са приключени 31 355 граждански дела, от които в срок до 3 месеца са приключени 27 950 дела /за сравнение броя на приключилите дела в срок до 3 месеца за 2009 год. възлиза на 22 148 дела/.

От м.февруари 2010 год. в партерния етаж на сградата на СРС е обособено „Заповедно деловодство”, като е определен един деловодител, който да осигурява производствата по делата на четири съдебни състава. Целта е беше осигуряването на по- ритмично администриране на делата и улесняване на извършването на справки, която е постигната с оглед констатациите в Акта за резултатите от проверката на Инспектората към ВСС.

През 2010 год. се запази тенденцията от 2009 год. на увеличаване на броя на делата, образувани по заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и по заявления за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл.417 от ГПК. Общо на съставите от отделението са образувани нови 21 794 бр. заповедни производства /които са с повече от 2 000 бр. в сравнение с 2009 год./. Броят на решените заповедни производства е 21 756, като са останали несвършени едва 520 бр.

Поради увеличения обем на заповедните производства, се увеличи и броя на делата, образувани по искови молби, с които се предявяват претенции за установяване на вземания по чл.422 от ГПК.

Запазва се броя на постъпващите за разглеждане облигационни дела /включително и тези, образувани по искове за непозволено увреждане/. Има тенденция към слабо намаляване на броя на постъпващите за разглеждане вещни дела – през 2010 год. са образувани 717, а през 2009 год. - 816.

По статистически данни през 2010 год. са били образувани 100 бързи производства, като съдиите в отделението полагат усилия за спазване на сроковете, установени в глава ХХV от ГПК.


^ 2. ПРОИЗВОДСТВА ПО МОЛБИ ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК.

Всяка седмица трима дежурни съдии от отделението са се произнасяли по молбите за обезпечение на бъдещ иск /съгласно седмичен график/. Молбите се били разпределяни съобразно деня на тяхното завеждане, при спазване на принципа на случайния подбор. През 2010 год. осигуряването на производствата по молбите за обезпечаване на бъдещи искове продължи да се осъществява от един деловодител, като тези дела се съхраняват отделно и е ограничен достъпа до тях на други съдебните служители. Запази се практиката делата да се докладват с други такива, образувани по идентични молби за обезпечаване на бъдещи искове, за да бъде осигурена възможност на съдиите да извършат дължимата преценка за съществуването на обезпечителна нужда и за да бъде избегнато повторното допускане на обезпечение.

Съобразно констатациите в Акта за резултатите от извършената проверка в СРС – І-во ГО от Инспектората към ВСС, произнасянето по молбите за допускане на обезпечение на бъдещ иск е осъществявано в разумен срок, като стриктно е спазвана разпоредбата на чл.390, ал.3, изр.І от ГПК и е определян срок до 1 месец. Няма констатирани случаи на разглеждане на молби за допускане на обезпечения в нарушение на родовата подсъдност.

През 2010 год. между дежурните съдии в І-во ГО са разпределени общо 2 087 молби за допускане на обезпечение на бъдещ иск. За сравнение, разгледаните молби за обезпечение на бъдещ иск са били 2 025, т.е. запазва се тенденцията към увеличаване на броя на постъпващите за разглеждане молби за обезпечение на бъдещи искове.

^ ІV. НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО.

Заповедните производства се разпределят поравно между І-во ГО и ІІ-ро ГО. Положени са усилия за изравняване на постъпленията на нови дела в двете граждански отделения /в І-во ГО са били образувани 32 328 граждански дела, а във ІІ-ро ГО – 31 782 граждански дела/.

Средната степен на годишна натовареност на съдиите в отделението е около 1 240 дела /новопостъпили през 2010 год./, която е по-висока от тази през 2009 год. /около 1 100 дело/. Решените през отчетния период дела от всеки съдебен състав възлизат на около 1 100.

Съотношението между потвърдените и отменените актове, постановени от съдиите в отделението, е 75 %/25 %.

С оглед осигуряване на производствата по висящи дела на вакантните състави, съдиите от отделението са давали на доброволни начала дежурства. Дела са отлагани само в извънредни случаи /напр. внезапно заболяване, отсъствие и пр./.

Съдиите се стремят и полагат усилия да спазват определените процесуални срокове за произнасяне по постъпващите искови молби, писмени отговори и допълнителни молби на страните, въпреки големия брой дела, образувани и разгледани в І-во ГО. Обявените за решаване дела в повечето случаи са приключени от съдиите в отделението в разумни срокове. Констатирани са и изключения, които са отразени в Акта за резултатите от извършената проверка от Инспектората при ВСС.

На нито един от съдиите в отделението през 2010 год. не е било налагано дисциплинарно наказание.


^ V. УЕДНАКВЯВАНЕ НА ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГПК.

В резултат на провежданите събрания на отделението през 2010 год. бе уеднаквена практиката по масови дела – по искови молби на „Топлофикация София” ЕАД, с които се предявяват претенции за установяване на вземания по чл.422 ГПК, включително за приложимата погасителна давност по отношение на претендираните вземания.

Бе уеднаквена практиката по администриране на възраженията пред въззивния съд по чл.423 от ГПК, по приложението на чл.127, ал.1, т.2 от ГПК по исковите и заповедните производства, с оглед служебното достояние на съда до данните за постоянен и настоящ адрес на ответниците и длъжниците /на основание Наредба №14 от 18.11.2009 год. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Национална база данни „Население”/, по приложението на чл.72, ал.1 от ГПК, както и по отношение на дължимата държавна такса при обжалване на разпореждания, с които е отказано издаването на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК и на заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и при обжалване на разпореждането, с което се уважава молбата за незабавно изпълнение.

Уеднаквена е практиката в отделението по отношение на момента, от който тече срока за предявяване на бъдещия иск, а именно от датата на получаване на обезпечителната заповед.


^ Дейност на Второ гражданско отделение през 2010 г.


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

През отчетния период отделението включва 28 съдебни състава. За кратки периоди от време някои от тях бяха вакантни /73, 74, 75 и 76 състави/, поради което на тях временно бе преустановено разпределянето на нови дела. Въпреки това не се наложи изготвянето на графици за заместване за провеждане на открити съдебни заседания и произнасяне по текущия доклад, тъй като заместването бе поето на доброволни начала от колеги в отделението. През 2010г. в отделението бяха командировани съдии от други съдилища в страната, което осигури нормалната работа на съдебните състави от отделението през цялата календарна година.


ІІ. БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ДЕЛА ПРЕЗ 2010 Г.


През изминалия период значително се увеличи постъплението от нови дела, които се разглеждат от съдебни състави на Второ гражданско отделение. За сравнение, по статистически данни през 2009г. за разглеждане в отделението са образувани общо 28 359 граждански дела, а през 2010г. са образувани общо 31 782 граждански дела или образуваните през 2010г. дела са с 3 423 в повече.

През отчетния период се наблюдава увеличение на броя на постъпилите дела по реда на глава ХХХVІІ ГПК - „Заповедно производство”, въпреки законодателната промяна в чл.411 ГПК през 2009г.

Общо на съставите от отделението през 2010г. са образувани нови 22091 дела по реда на чл.410 и чл.417 ГПК, докато през 2009г. броят им е бил 21 236 дела , т.е. с 855 броя повече.Статистиката сочи, че и най-големият брой приключили дела от съставите на отделението са от споменатата категория. Доколкото през 2009г. са били приключени общо 21 901 броя дела от този вид, то през 2010г. броят им възлиза на 22 166. По тази причина е намалял и броят на несвършените в края на периода дела от тази категория-докато в края на 2009г. броят на неприключилите дела е бил 509, то в края на 2010г. са останали несвършени само 434 броя дело.

През отчетния период са запази съществуващата тенденция към увеличение на броя на новопостъпилите дела с предмет трудови спорове. През 2010г. са постъпили нови 2 374 дела от тази категория, което е с 688 броя повече от постъпилите през 2009г. общо 1 686 броя. Със законодателната промяна в чл.310 ГПК от 21.12.2010г. /приета по иниатива именно на съдиите от СРС/ по категоричен начин бе разписано, че при съединяване в една искова молба на иск, който подлежи на разглеждане по реда на гл.XXV „Бързо производство, с иск, който подлежи на разглеждане по общия ред, бързо производство не се допуска. Следва да се отбележи, че и преди създаването на ал. 2 на чл.310 ГПК, на исковите молби, съдържащи искове, подлежащи на разглеждане по общия ред наред с искове, предвидени в ал.1 на чл.310 ГПК, не се поставяше печат „бързо производство” при образуване на делото.

Новообразуваните дела за разрешаване на търговски спорове са 3 035 броя, т.е. с 263 броя повече от постъпилите дела от тази категория за 2009г. общо 2772 броя. Тук следва да се отбележи, че предпочитаният способ за защита по тези дела е по реда на гл. ХХХVІІ ГПК, а не класическия исков процес. Голяма част обаче от делата, образувани по реда на чл.410 и чл.417 ГПК, впоследствие се разглеждат като искови производства по реда на чл.422 ГПК.

Броят на образуваните през 2010г. дела по искови молби за делба бележи слаба тенденция към намаляване – 422 броя, което е със ^ 68 броя по-малко от постъпилите през 2009г. общо 490 броя.

Значително се увеличава и броят на образуваните дела за изпълнение на съдебни поръчки.За периода на 2010г. статистиката отчита общо 397 граждански дела, образувани по искания за изпълнение на съдебни поръчки, което е със 179 броя повече от постъпилите през 2009г. общо 218 броя.

Въпреки изключителната натовареност на съдебните състави, се наблюдава трайна тенденция към увеличаване на броя на приключилите дела. В края на периода 2010г. са отчетени общо 30 274 приключени граждански дела, в сравнение с 2009г., когато в края на периода са отчетени 27 334 приключени граждански дела.

През 2010г. в отделението бе извършена проверка от Инспектората към Висшия съдебен съвет. Проверяваният период включваше времето от 01.01.2009г. до 31.12.2009г. и от 01.01.2010г. до 30.11.2010г. Основните акценти в доклада са насочени към спазване на сроковете относно движението на делата и произнасянето по тях. Част и от препоръките към ръководството на СРС са насочени именно към предприемане на действия, осигуряващи съкращаване на сроковете за постановяване на разпореждания по чл.129 и чл.131 ГПК и на определения по чл.140 ГПК, където проверяващите са констатирали най-голямо забавяне. В доклада е отбелязано, че съдът не разполага с материална база, годна за нормална работа, както на съдебните служители, така и на съдиите, и че условията на работа са „абсолютно недопустими”.

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА

По този въпрос важи всичко изложено във връзка с дейността на първо гражданско отделение.


^ Дейност на Трето гражданско отделение през 2010 г.


І. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА


В началото на 2010 г. в отделението е имало 14 щатни бройки, като всеки от съставите е имал титуляр, или в отделението са работили 14 съдии. През ноември 2010 г. в ІІІ ГО е открит и нов състав – 117, зает от командирован съдия от РС – Самоков – Мария Шойлекова – Маринова. През 2010 г. само за периода от 25.05.2010 г. до 01.08.2010 г. 80 състав беше спрян от разпределение на дела, до определяне на титуляр на състава, овакантен първо поради командироване на съдия Гинка Венева в СГС, а впоследствие поради преместване на съдия Братоева на 43 състав. 80 състав е единственият, при който са се сменяли трима титуляри. През 2010 г. още три състава промениха председателите си. От началото на годината до края на март 2010 г. председател на 82 състав беше съдия Светла Рачева-Янева, командирована от РС – Бургас, след което председател на състава е съдия Атанас Маджев. От март 2010 г. съдиите Албена Ботева и Галя Вълкова са титуляри съответно на 83 и на 88 състави. От 14 съдии в началото на годината, понастоящем в отделението работят 15 съдии на 15 състава. Няма вакантни и закрити състави. От средата на декември 2010 г. титуляр на 90 състав е съдия Бонев.

Делата се разпределят чрез системата за разпределението им на случаен принцип. Отлагане на дела не се налага, тъй като дежурните съдии заместват колеги, отсъстващи по уважителни причини в насрочените открити съдебни заседания. Дежурните съдии се произнасят и по молбите, постъпили по дела, разглеждани по бързи производства – издръжки и ЗЗДН, които са на доклад на отсъстващи колеги.

От октомври 2010 г. в отделението се разглеждат заявленията по чл. 410 от ГПК, подадени от „С. Г. Груп” ООД за просрочени вземания от ползване на далекосъобщителни услуги на един от мобилните оператори.

Почти всички съдии в отделението са участвали в семинари, като най-голям интерес беше проявен към семинара „Как се взема добро решение за дете”, който е част от организираните от фондация „Детски Правен Център – България” пътуващи семинари 2010”.

Съдии от отделението вземат участие в работни групи по изготвяне на нов Закон за закрила на детето. С участието на съдия от отделението се изготви и прие Правилник за прилагане на ЗЗДН.


ІІ. БРОЙ ПОСТЪПИЛИ ДЕЛА ПРЕЗ 2010 Г.

През 2010 г. в ІІІ-то ГО общо са постъпили 16 136 нови граждански дела, от които 10 285 са заповедните производства, а останалите са 5 851 дела. За сравнение през предходната отчетна 2009 г. общо са постъпили 15 897 дела, като по подадени заявления са образувани 10 129 дела, а по други молби – 5 768. Налага се изводът за относително запазване на броя на новопостъпилите дела.

На състав новопостъпилите за 2010 г. дела са около 1 137. Свършените дела през 2010 г. са 17 232 (15801 за 2009 г.), от които прекратени са 1 778 (1 444 дела за 2009 г.), а решените – 15 454 (14 357 за 2009 г.). Приблизително всеки съдия е решил около 1 220 дела (1 200 дела за 2009 г.).

От видовете дела най – голям е броят на постъпленията на разводите по взаимно съгласие – 1 314 дела, следвани от разводите по исков ред – 1 049 дела. За сравнение, през 2009 г. разводите по исков ред бяха 1 335 дела, а по взаимно съгласие – 1186. Новообразуваните през годината дела за родителски права, включително заместване на съгласието за пътуване в чужбина, ограничаване и лишаване от родителски права и изменение на мерките относно родителските права са 368 (367 дела за 2009 г.). Решени са 408 дела (393 дела за 2009 г.).

Сравнително еднакъв спрямо 2009 г. е броят на постъпилите дела за издръжки.

През 2010 г. най-голям ръст спрямо 2009 г. са отбелязали молбите за защита от домашно насилие – 601 срещу 525 за 2009 г. През 2008 г. молбите от този вид са били 473 дела. През 2010 г. са приключени 659 дела, докато за 2009 г. приключените дела по ЗЗДН са 477 дела, а през 2008 г. – 438 дела.

Както и през 2009 г., продължава да расте броят на решените дела за настаняванията и прекратяване на настаняването на деца по ЗЗДт. Решените през 2010 г. са 343, докато през 2009 г. са 297дела, а за 2008 г. -200, при сравнително еднакъв брой на постъпленията през годината.

По-малко са делата за даване на разрешения за извършване на разпоредителни сделки с имущество на ненавършили пълнолетие деца и поставени под запрещение – 809 дела за 2010 г., докато през 2009 г. новообразуваните дела са били 1 032. Намаляването на броя на тези дела е обяснимо, предвид въведената нова организация през 2009 г. за разпределението им между всички съдии в отделението, вместо разглеждане на молбите от дежурен съдия. Определеният на случаен принцип докладчик има по-добра възможност да разгледа молбата относно нейната основателност, като събере и допълнително нужните му доказателства.

Забавянето на делата се дължи основно на неправилно оформяне на призовките и съобщенията за връчване на съдебни книжа и по-малко - на пропуски в работата на Служба „Деловодство”.

Около 60% от обжалваните решения са потвърдени изцяло, а 24% са отменените изцяло. 7% от обжалваните решения са отменени поради нови доказателства, ангажирани във въззивната инстанция, обусловили отмяната. Тези показатели показват сравнително уеднаквена практика на първоинстанционния и въззивния съд по делата.

Натовареността на съдиите в отделението произтича не само от нарастващия брой на новопостъпилите дела, но и от това, че голяма част от тях се разглеждат по реда на бързото производство, което налага незабавно администриране.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА В ОТДЕЛЕНИЕТО

Във връзка с постъплението на нов вид заявления по чл. 410 от ГПК, от октомври 2010 г. в отделението се създаде специална организация по съхранението и даване на справки по делата на „С. Г. Груп” ООД. По молба на заявителя заповедите в полза на „С. Г. Груп” ООД се връчват на длъжниците по реда на чл. 42, ал. 2 от ГПК - от частен съдебен изпълнител, което облекчи работата на съда в две насоки: от една страна, не се налага ангажиране на призовкари от СРС, които да посещават адресите на длъжниците и да им връчват заповедите и другите съобщения по делата, а от друга – връчването от частен съдебен изпълнител се оказа по-бързо, благодарение на което някои от делата приключват за по-малко от два месеца.

Въвеждането на новопостъпилите дела в СУСД от септември 2009 г. продължи и през 2010 г., като основният недостатък е невъзможността да се проследи чрез Системата движението на делото след неговото образуване.


^ ІV. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

1. СЕМЕЕН КОДЕКС


СК от 2009 г. беше изменен, като споровете между родителите свързани с пътуване на дете в чужбина и издаване на необходимите лични документи се решава от районния съд по реда на чл. 127а от СК. До промените на СК с ДВ, бр. 100/21.12.2010 г. споровете се разглеждаха по реда на бързото производство. С приемането на новия текст на чл. 127а от СК производството се разглежда по правилата за общия исков ред, но се предвиди възможността да се допусне предварително изпълнение на решението.

През годината ВКС се произнесе с определения, с които се допуснаха до касационно обжалване актове, отнасящи се до два съществени въпроса – базата, върху която се определя държавната такса в производствата по чл. 50 от СК, когато имот от обхвата на СИО става изключителна собственост на единия от съпрузите и относно нуждата от съдебно разрешение за разпореждане с дружествени дялове в ООД, придобити от непълнолетно лице по наследство.


^ 2. ЗИД НА ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ


В приложение на ЗЗДН, изменен с ДВ, бр. 102/2009 г. се прие ППЗЗДН, с който се уреждат изпълнението на мерките за защита от домашното насилие, взаимодействието на органите на държавната власт и юридическите лица, които работят за защита от домашно насилие и финансирането на проекти на юридически лица с нестопанска цел за разработване и изпълнение на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от ЗЗДН.

Благодарение на приетия ППЗЗДН, в ход са процедурите по изготвяне на програми за превенция и защита от домашно насилие и за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие.

С измененията на ЗЗДН се разшири и кръга от лица, които могат да търсят защита от домашно насилие.


^ Дейност на съдиите по вписвания при СРС за 2010 г.

През 2010 г. съставът на съдиите по вписванията е бил изцяло запълнен- заети са били всички 19 щатни бройки.

Една най-обща представа за дейността на СВ за периода 01.01.2010 – 31.12.2010г. може да се добие от следните цифри:

Вписвания – 63 674 бр ;

Завещания – 149 бр.;

Откази – 650 бр., от които :

- обжалвани – 14

- отменени – 5

Тенденцията за намален брой сделки като резултат от икономическата криза се запазва и през 2010г, но работата на съдиите по вписванията не е намалена поради увеличените искания за изготвяне на удостоверения за тежести – за годината те са 58771 (почти колкото сделките).

Статистиката за вписванията през 2009г. е 63 035 с постановени 668 откази. За 2008г. вписванията са 100 130 с постановени 198 откази. Аналогично за 2007г. вписванията са 107 485, а постановените откази – 182.

Проблеми в ДЕЙНОСТТА НА Службата по вписванията

^ По отношение на иискир

След стартирането на новия софтуер и констатирането на редица нередности и първоначално създадения хаос сред нотариуси, банки, други институции и граждани бяха отправени писмени сигнали.

В резултат единствената корекция, направена в действащата програма е от 01.01.2010г. входящия регистър да стартира с поредност за календарната година. Все още в МП се анализират всички протоколи, изпратени от председателите на районните съдилища от страната. След приключването на тази процедура ще се изработят и внедрят законосъобразно предложените от съдиите по вписвания промени в програмата.

Постигнати резултати

Въведените нови подходи в организацията на работа на съдиите по вписванията постигнаха:

- По-справедливо разпределение на работното натоварване чрез принципа на случайно разпределяне на входираните документи, подлежащи на вписване, отбелязване или заличаване;

- Ежемесечни дежурства по график за вписвания на искови молби, съдебни решения, обезпечителни заповеди и апорти. Целта на предварителното разглеждане от дежурния съдия по вписванията е даване на указания при наличие на констатирани недостатъци и с оглед избягване на откази от вписване при този вид документи.

- Ежемесечен график на съдиите по вписванията за равномерно разпределение броя на дежурствата по разглеждане на заявления за удостоверения за тежести;

- Ограничен достъп на граждани до съдийските кабинети до необподимата степен. Така се намалява излишната натовареност на съдиите, неоснователните спорове и пререкания със съдиите от страна на гражданите и едновременно с това се създава по-спокойна работна обстановка за ефективно изпълнение на служебните задължения.


Със Заповед № АС-69 от 23.03.2010г. на Председателя на СРС е възложено на съдия по вписванията Надежда Коцева да приеме под опис архива на нотариус Борис Цветанов Янков, като извършването на нотариалните действия по него ще става от съдиите по вписванията по график, направен от Ръководителя съгласно Заповед № АС-5 от 10.01.2011г.

За отговорно свършената дейност по горецитираната Заповед е направено предложение за награда на съдия по вписванията Надежда Коцева от Председателя на СРС до Министъра на правосъдието.

^ Квалификация на съдиите по вписванията

През 2010 г. бяха организирани семинари на следните теми:

- Пилотно обучение по приложението на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър и възможностите на ИИСКИР

- Пилотно обучение по прилагане на част Охранително производство по новия ГПК

Архив


Съгласно параграф 48 от ЗИДЗКИР се предвижда архива, който обхваща и всички прехвърляния от 1900-1989г., и находящ се в сградата на Съдебната палата, да се предаде на Агенцията по вписванията. Така целият архив, с който работят съдиите по вписванията, ще бъде събран на едно място и до него ще има непосредствен достъп, какъвто сега е невъзможен, тъй като съдиите по вписванията изпълняват функциите си в сграда в кв.Гео Милев. При пренасяне на архива в тази сграда ще се елиминира сегашната практика на пренасочване на гражданите до Съдебната палата и взаимно губене на време. По-голямото преимущество от такова мероприятие е увеличаване на контрола над този архив предвид оповестените случаи от пресата за измами чрез подменяне или унищожаване на нотариални актове.

Съгласно Заповед № АС-20 от 03.02.2011г е регламентиран ред, съобразно изискването на чл.51(2) от ПВ, с която е определен съдия по вписванията Илияна Тодорова да удостоверява с подписа си заверените преписи от нотариални актове, съхранявани в СГС и СРС.

Със заповед на Министъра на правосъдието от 09.02.2011 г., издадена въз основа на предложение на Председателя на СРС, 2 незаети щатни бройки за държавни съдебни изпълнители бяха трансформирани в такива за съдии по вписванията, което е стъпка към частично преодоляване на проблема, свързан със значителната им натовареност.

^ Дейност на държавните съдебни изпълнители при СРС за 2009 г.През отчетната година постъпващите в Държавен съдебен изпълнител молби за образуване на изпълнителни дела продължиха да се разпределят чрез разработена от Висшия съдебен съвет компютърна програма за разпределение на делата на принципа на случайния подбор от 09.02.2009г. /заповед №АС-33/03.02.2009г. на Председателя на Софийски районен съд/.

През 2010г. по изпълнителните дела е събрана сума ОБЩО в размер на 6 198 896 лв.

За годината е събрана сума, както следва:

-І-во ОТДЕЛЕНИЕ – 1785881.00лв.

-ІІ-ро ОТДЕЛЕНИЕ – 963048.00лв.

-ІІІ-то ОТДЕЛЕНИЕ – 1679400.00лв.

-ІV-то ОТДЕЛЕНИЕ – 1770567.00лв.

За годината са приспаднати за стари години, перемция, СК, ДОПК и други ОБЩО: 63803562.00 лв., от която сума по изпълнителни дела на І-во отделение – 30206891.00лв., по изпълнителни дела на ІІ-ро отделение – 8130572.00 лв., по изпълнителни дела на ІІІ-то отделение – 9236737.00 лв. и по изпълнителни дела на ІV-то отделение – 16229362.00лв.

Приспаднатите суми за изпратени изп. дела по ЗЧСИ са, както следва: І-во отделение – 585427.00лв., ІІ-ро отделение - 300813.00лв., ІІІ-то отделение - 227554.00лв., ІV-то отделение - 90145.00лв. или общо - 1203939.00лв.

Към 31.12.2010г. ВИСЯЩИ изпълнителни дела, както следва:

-І-во отделение - 8740 броя изп. дела, за – 241709289.00 лв.

-ІІ-ро отделение – 9664 броя изп. дела, за – 179460421.00 лв.

- ІІІ-то отделение – 13131 броя изп. дела, за - 132945045.00 лв.

-ІV-то отделение - 12416 броя изп. дела, за – 161809028.00лв.

ИЛИ ОБЩО: 43951 броя изп. дела, за – 715923783 .00 лв.

През 2010 г. са постъпили изпълнителни дела, както следва:

- І-во отделение – 555 броя изп. д., за – 1100793.00 лв.

- ІІ-ро отделение – 619 броя изп. д., за – 2722296.00 лв.

- ІІІ-то отделение – 738 броя изп. д., за - 1862451.00 лв.

- ІV-то отделение – 739 броя изп. дела, за - 4395013 .00лв.

ИЛИ ОБЩО: 2651 броя изп. д., за – 10080553.00 лв.


^ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ:

2008г.

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ – 227 броя изп. дела

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ – 236 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 281 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 283 броя изп. дела

2009г.

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ- 377 броя изп. дела

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ- 394 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ- 513 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ- 514 броя изп. дела

2010г.

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ- 555 броя изп. дела

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ- 619 броя изп. дела

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ- 738 броя изп. дела

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ- 739 броя изп. дела

ИЛИ ОБЩО ЗА:

2008 година -1027 броя изп. дела

2009 година – 1798 броя изп. дела

2010година – 2651 броя изп. дела

ИЛИ В СРАВНЕНИЕ С 2009г^ . ПОСТЪПЛЕНИЯТА СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 853 БРОЯ ИЗП. ДЕЛА.

По реда на §3 от ПЗР на ЗЧСИ във връзка с чл.427 ГПК по подадени молби на взискатели за възлагане на висящи изпълнителни дела за продължаване на изпълнителното производство от частен съдебен изпълнител през 2010 г. са предадени, както следва:

І-ВО ОТДЕЛЕНИЕ – 16 броя изп. д.

ІІ-РО ОТДЕЛЕНИЕ – 41 броя изп. д.

ІІІ-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 20 броя изп. д.

ІV-ТО ОТДЕЛЕНИЕ – 35 броя изп. д. ИЛИ ОБЩО 112 броя изп. дела.

^ ОБЩО подадените молби на взискатели по § 3 от ПЗР на ЗЧСИ през 2010 г. са 175 броя.


СВЪРШЕНИТЕ И ПРЕКРАТЕНИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ПРЕЗ 2010г., са както следва:


ИЛИ ОБЩО – 9466 броя изп. дела.


КАСОВА СЛУЖБА ПРИ ДСИС ИЗРАБОТИ ПРЕЗ 2010г. СЛЕДНОТО:


- ПРЕВОДИ - 46392 броя пл. нареждания

- ОТМЕТКИ - 139176 броя

- ПАПКА 17 - 39 броя

- ПАПКА 17 А - 44 броя

- ОСЧЕТОВОДЕНИ ПРИХОДНИ ДОКУМЕНТИ – 27834 броя.

^ -ПРЕВЕДЕНИ ОТ ДСИ НА СРС ДТ ПО ЧЛ. 53 ОТ ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГПК ОБЩО - 326072.36 лв.

-ПРЕВЕДЕНИ ОТ ДСИ НА С Р С ДТ ОБЩО – 129843.70 лв.

-ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ ДСИ НА НАП ПРЕЗ 2010г. ОБЩО

172398.36лв.

^ -ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ СИС НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ПРЕЗ 2010г. – ОБЩО – 1904025.90лв.

-ПРЕВЕДЕНИ СУМИ ОТ СИС НА ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРЕЗ 2010 г. – ОБЩО – 2636.51лв.


УДОСТОВЕРЕНИЯ – 2218 броя издадени през 2010г. за липса, респ. наличие на изпълнителни дела ДТ, за които е общо в размер на 11090.00лв.

НАСРОЧЕНИ ПУБЛИЧНИ ПРОДАЖБИ /движими и недвижими вещи/ през 2010 година – 32 броя. За служба „Държавен съдебен изпълнител” в официалната Интернет страница на Софийски районен съд се отразяват всички публични продажби.

От 2008г. СИС има и електронен достъп до регистъра на трудовите договори и осигурените лица на Националния осигурителен институт относно длъжниците по изпълнителните дела, а от 2009г. и за данните, касаещи пенсионери - длъжници, което осигурява по – голяма бързина на изпълнението.

От 2009г. за нуждите на изпълнителното производство държавните съдебни изпълнители при СРС имат осигурен електронен достъп чрез Интернет до Имотния регистър и до информационната система на кадастъра чрез услугата „Отдалечен достъп”.

От 04.02.2010г. СИС има и електронен достъп до Национална база данни „Население”, получаването на информация относно длъжниците по делата въз основа на разпореждания на държавните съдебни изпълнители води до осъществяване на процесуална икономия, бързина и ефективност. ОБЩО броя на справките за 2010г. е 4656.

Осъществява се контрол върху дейността на държавните съдебни изпълнители – проверка от Инспектората към Министъра на правосъдието, административен от Ръководството на съда и посредством обжалване действията пред Софийски градски съд.

С оглед подобряване на работата по изпълнителните дела на 26.03.2010г. беше организирана среща на държавните съдебни изпълнители, двама съдии от СГС и съдия Н. Марков, и.д. зам. председател на СРС по проблемите на съдебната практика по жалби срещу действия на съдебни изпълнители.

В СИС на 14.04.2010г. се проведе обсъждане със съдия Н. Марков, и.д. зам. председател на СРС на констатираните проблеми и пропуски в работата на съдебните изпълнители и на съдебните служители в докладите на Инспектората при МП във връзка с обобщената информация и шест броя информации за резултатите от:

-извършената тематична планова проверка на дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в служба „Държавен съдебен изпълнител”/Заповед №ЛС-04-1415/28.10.2009г. на Министъра на правосъдието/.

-извършената тематична планова проверка по критериите за мониторинг на ГПК, Раздел - „Изпълнително производство”, както и анализ на изпълнителните дела, които не са приключили в 3 годишен срок от образуването им в служба „Държавен съдебен изпълнител”/Заповед №ЛС-04-1416/28.10.2009г. на Министъра на правосъдието/.

В информациите е дадена добра оценка за работата на съдебните изпълнители и на съдебните служители, както и препоръки за отстраняване на констатираните пропуски. Направени са препоръки за поощряване на ДСИ С. Павлова. В процедура по обжалване пред ВАС е наложеното на основание чл.308,ал.2,т.1 от ЗСВ на двама съдебни изпълнители дисциплинарно наказание „забележка”.

ОБЖАЛВАНИ ДЕЙСТВИЯ през 2010 година :


І-во отделение: 21 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 7 броя изп. д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 2 броя изп. д.

В ПРОЦЕДУРА – 12 броя изп. д.


ІІ-ро отделение: 35 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 9 брой изп. д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 1 броя изп. д.

В ПРОЦЕДУРА - 25 броя изп. д.


ІІІ-то отделение: 79 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 11 броя изп.д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 2 броя изп. д.

В ПРОЦЕДУРА – 66 броя изп. д.


ІV-то отделение: 75 броя.

ПОТВЪРДЕНИ ДЕЙСТВИЯ – 15 броя изп. д.

ОТМЕНЕНИ ДЕЙСТВИЯ - 4 броя изп. д.

В ПРОЦЕДУРА - 56 броя изп. д.

ИЛИ ОБЩО В: І-во отд. – 21 броя.

ІІ-ро отд. – 35 броя.

ІІІ-то отд. - 79 броя.

ІV-то отд. - 75 броя. ИЛИ ^ ОБЩО в службата през 2010 година – 210 броя жалби по изп. д., потвърдени действия по 42 броя, отменени действия по 9 броя и в процедура 159 броя.

И през 2010г. с оглед подобряване на работата на държавните съдебни изпълнители по изпълнителните дела по своевременното връчване на призовки и съдебни книжа като бъдат защитени интересите на страните призовките и съдебните книжа по изпълнителните дела се предават от куриера на СИС по списък в служба ”Връчване на призовки и съдебни книжа”, което доведе до засилване на контрола по връчването.

От 01.12.2010г. спешните призовки и съобщения се предават по списък в създадената административна служба „Куриерска поща и спешни призовки”.

През 2010г. в ДСИ е извършена пълна инвентаризация на изпълнителните дела, включваща и перемция /заповеди на Председателя на СРС №№ АС-317/21.12.2009г. и №АС– 188/30.08.2010г./

На гражданите се осигурява свободен достъп до деловодствата, изпълнителните дела и има информация в помощ на страните относно утвърдените със заповед на Председателя на съда правила за извършване на справки, получаване на книжа и преписи по делата. Работи се по усъвършенстване на работните процеси в съда, предоставянето на информация, помощ на гражданите и страните по изпълнителни дела чрез създаване на „Информационен център” и нов електронен сайт на СРС/процедури, примерни бланки/образци/, формуляри и др./ като от СИС в работата по проекта взе дейно участие ДСИ Лозетина Янкова.

За повишаване на професионалната квалификация в организирани от Националния институт на правосъдието семинари за обучение относно „Основи на Европейското право” и „Съдебно-административно обслужване на граждани” през 2010г. участваха държавни съдебни изпълнители и завеждащ административни служби при ДСИ.

„Обучение на държавните съдебни изпълнители” и „Обучение на обучаващи държавни съдебни изпълнители по Гражданския процесуален кодекс” по проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на Министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията” се проведоха семинари за подпомагане на държавните съдебни изпълнители по проблеми на изпълнителното производство. По проекта относно ”Пилотно обучение на държавни съдебни изпълнители по ГПК” участваха държавните съдебни изпълнители от СИС в организираните семинари в гр. София и в други градове на страната.

Следва да се отбележи активното и резултатно участие в работата по проекта от страна на държавните съдебни изпълнители Мирослава Владимирова и Мария Захова.


^ ПРОБЛЕМИ в работата според държавните съдебни изпълнители при СРС:

1. С оглед оптимизиране на процеса на предоставяне на информация относно имотното състояние на длъжниците е необходимо държавните съдебни изпълнители да имат електронен достъп и до всички публични регистри- да получават информация от НАП, МВР-„Пътна полиция”/Регистър МПС/, Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, службите по земеделие и гори, Централен депозитар и други по изпълнителните дела.

Необходимо е също така да има добра координация между Агенция по геодезия, картография и кадастър и службите по вписванията с оглед по–бързо вписване на възбраните за обезпечаване на присъдените вземания. Необходимо е също така по електронен път да се запорира и възбранява имуществото на длъжника. По този начин ще се осъществи ефективно и бързо изпълнение на решенията на съда в един разумен срок.

2. Удачно е да се води отчетност за постъпилите държавни такси от страните по изпълнителните дела по сметката за държавни такси на районния съд. В службите “Държавен съдебен изпълнител” при районните съдилища не се води статистика за размера на сумите, които са внесени от взискателя в процеса на движение на делото като държавни такси направо по сметката на съда, но все още не са събрани от длъжника, за да бъдат отчетени от звено „Статистика” в Раздел ІІ т. 5 „Такси” форма СП-И. Добре е да се предвиди в статистическите форми и такава графа.

Следва да има в статистическата форма и графа за събраните от държавните съдебните изпълнители суми в полза на присъединените взискатели по право.

3. Следва да се регламентират отношенията на държавните съдебни изпълнители с други държавни органи. Новият ГПК даде правомощия на съдебните изпълнители да поискат от органите на МВР спиране от движение на моторно превозно средство, върху което е насочено изпълнение за срок до 3 месеца. Полицията обаче отказва да изпълни искането, доколкото липсва законова регламентация за това. Аргумент е разпоредбата на чл.171,т.2 от Закона за движение по пътищата, в която изрично са посочени случаите, в които се прилага тази принудителна административна мярка, там няма разпоредби за временно спиране от движение на МПС по искане на съдебен изпълнител.

Констатирано е също така, че органите на МВР отказват принудителното довеждане на длъжника по искане на държавните съдебни изпълнители.

4. Държавните съдибни изпълнители при СРС подкрепят идеята заповедното производство по чл. 410 ГПК да премине от районните съдилища към държавните съдебни изпълнители.

5. Подобряване на мотивацията на държавните съдебни изпълнители чрез разработване и въвеждане на единна система за атестация. Добре би било да се изработи методика за атестиране, като се осигури обективно оценяване на професионализма и моралните качества на държавните съдебни изпълнители при определени критерии и показатели за повишаването им в ранг.

6. Създаване на регистър на длъжниците по изпълнителни дела по описа на държавните съдебни изпълнители в страната.

7. Необходимо е за професионалното израстване и повишаване квалификацията на държавните съдебни изпълнители и съдебните служители всяка година да се организира провеждане на курсове за обучение и семинари относно изпълнителното производство и по европейското законодателство в гражданско правната област.

8. Създаване на сборник съдебни практики по дела, образувани по жалби срещу действия на съдебни изпълнители и публикуване на съдебната практика по изпълнителни дела.

9. Необходимо е да се открие валутна сметка на СИС при СРС с оглед бързина и ефективност по изпълнителните дела с предмет събиране на парични вземания, присъдени в чуждестранна валута. Това се налага от обстоятелството, че все по - често вземанията в полза на взискателите се присъждат в чуждестранна валута, а сметката на СИС е в български лева, което много затруднява извършването на преки презгранични преводи и плащания, както и такива на територията на Република България. Третите задължени лица извършват по разпореждане на съдебния изпълнител трансформация на чуждестранната валута в български лева и с платежни нареждания превеждат левовата равностойност на съответната чуждестранна валута към деня на превода по сметката на СИС, което често води до ощетяване на страните.

По делата за изпълнение на решения за издръжка на деца, по които взискателите се намират в други държави като Русия, Полша и др. държавните съдебни изпълнители не могат да извършват преводи на суми в чуждестранна валута на взискателите в чужбина.

Желателно е валутната сметка на СИС при СРС да бъде в евро и щатски долари, в които валути най-често се присъждат вземанията по осъдителните съдебни решения. Валутната и левовата сметка на СИС следва да бъде в една и съща банка.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД:


_______________ /КРАСИМИР ВЛАХОВ/


chast-5-mir-na-vihode-iz-krizisa-integraciya.html
chast-5-perehvat-asteroida-vold-asker-perehvativaet-kometu.html
chast-5-prilozheniya-k-dokumentacii-ob-aukcione-dokumentaciya-ob-aukcione-na-postavku-uchebnoj-literaturi-dlya-nuzhd.html
chast-5-protoierej-aleksandr-shmeman.html
chast-5-risichi-v-indostane-grinevich-gennadij-stanislavovich-praslavyanskaya-pismennost.html
chast-5-stati-5-konvencii-vstupiv-v-sovet-evropi-v-1996-godu-rossijskaya-federaciya-tolko-v-1998-godu-zavershila.html
 • bukva.bystrickaya.ru/uchebnij-kurs-shkoli-navikov-deir-i-i-ii-stupen-spb-nevskij-prospekt-stranica-7.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-laboratornoj-raboti-po-kursu-mehanicheskie-i-fizicheskie-svojstva-materialov-dlya-studentov-napravleniya-150600-materialovedenie-i-tehnologiya-novih-materialov-tomsk-2009.html
 • control.bystrickaya.ru/diagnostika-poznavatelnih-processov-i-urovnya-ih-razvitiya-na-nachalnom-etape-obucheniya-v-shkole.html
 • doklad.bystrickaya.ru/vid-uchebno-metodicheskogo-izdaniya-umk-ump-drugoe.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/na-01042002-goda-ezhekvartalnij-otchet-po-cennim-bumagam-za-4-kvartal-2004-goda.html
 • lecture.bystrickaya.ru/avgustovskaya-konferenciya-pedagogicheskih-rabotnikov-goroda-cheboksari.html
 • assessments.bystrickaya.ru/doklad-o-rabote-chetirnadcatogo-soveshaniya-vspomogatelnogo-organa-po-nauchnim-tehnicheskim-i-tehnologicheskim-konsultaciyam-stranica-33.html
 • college.bystrickaya.ru/3-uchet-osnovnih-sredstv-msfo-16-a-zh-musina-kandidat-ekonomicheskih-nauk-zaveduyushij-kafedroj-uchet-i-audit.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/himekspert-ooo-informaciya-ob-uchastnikah-9-mezhdunarodnoj-specializirovannoj-vistavki-analitika-ekspo-2011-26-29.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-4-korolevskaya-bashnya-nik-gorkavij-vozvrashenie-astrovityanki.html
 • literatura.bystrickaya.ru/s-k-metod-razvitiya-cheloveka-stranica-15.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/morfologiyase-stranica-15.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vladimir-pershanin-mi-pol-evropi-po-plastunski-propahali-stranica-15.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-geografiya-kitaya.html
 • lesson.bystrickaya.ru/neustojka-kak-sposob-obespecheniya-obyazatelstv.html
 • studies.bystrickaya.ru/malij-biznes.html
 • textbook.bystrickaya.ru/gosudarstvennij-doklad-o-sostoyanii-okruzhayushej-sredi-na-territorii-tverskoj-oblasti-v-2010-godu-stranica-11.html
 • college.bystrickaya.ru/-mosti-i-naberezhnaya-v-edinom-stile-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg-po-soglasheniyu.html
 • holiday.bystrickaya.ru/municipalnaya-celevaya-programma-modernizacii-zdravoohraneniya-miasskogo-gorodskogo-okruga-na-2011-2012-godi.html
 • znanie.bystrickaya.ru/astrodetskaya-zodiaka.html
 • esse.bystrickaya.ru/razvedchika-sistema-specnaza-gru-ocr-palek-1998-g-stranica-18.html
 • books.bystrickaya.ru/dinamika-rezultatov-uchastiya-shkolnikov-v-konkursah-smotrah-konferenciyah-razlichnih-urovnej-i-napravlennosti-v-2009-2010-uchebnom-godu.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-chajkovskogo-tehnologicheskogo-instituta-stranica-6.html
 • doklad.bystrickaya.ru/ukazatel-geograficheskih-nazvanij-obshestvennie-nauki.html
 • studies.bystrickaya.ru/chelovecheskij-predel-i-ogranichennost.html
 • tests.bystrickaya.ru/literatura-ukazatel-imen-stranica-4.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-25-zaklyuchenie-pavel-agafonovich-golicin-zapiski-nachalnika-razvedki-istochnik.html
 • occupation.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-po-kursu-osnovi-inzhenernogo-proektirovaniya-dlya-studentov-obuchayushihsya-po-napravleniyu-energomashinostroenie.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/obsheobrazovatelnie-uchrezhdeniya-territorialnij-organ-federalnoj-sluzhbi-gosudarstvennoj-statistiki-po-chelyabinskoj-oblasti.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnologiya-upravlencheskoj-deyatelnosti-zamestitelya-direktora-po-uchebno-vospitatelnoj-rabote-shilovskoj-srednej-obsheobrazovatelnoj-shkoli-2-piskarevoj-v-f.html
 • znanie.bystrickaya.ru/5-franshiza-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-strahovanie-nazvanie.html
 • knigi.bystrickaya.ru/shema-raboti-hdd-metodicheskie-ukazaniya-i-zadaniya-k-kontrolnoj-rabote-dlya-studentov-zaochnikov-ssuz-po-specialnosti-.html
 • esse.bystrickaya.ru/programma-provedeniya-akcii-biblionoch-detskoe-izmerenie.html
 • znanie.bystrickaya.ru/aleksandr-romanov-stranica-8.html
 • pisat.bystrickaya.ru/sushnost-i-znachenie-samostoyatelnoj-deyatelnosti-uchashihsya-samostoyatelnaya-rabota-uchashihsya-eyo-priznaki-i-usloviya-organizacii-stranica-2.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.